關鍵字
 
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
首頁
  略過巡覽連結 檢驗通告 國際標準換算 檢體採集原則


2.
修改生化檢驗項目參考值
 2020.07.10
檢驗課公告 202007 日 期:2020年7月10日 受文者:全體醫護人員 主 旨:修改生化檢驗項目參考值 說 明: 1. 原生化檢驗儀器由Toshiba TBA120更換為貝克曼AU系列,經過相關評估與參考值驗證程序後,自7月14日8點起轉換檢驗平台。另外,更換檢驗平台之後,體系生化檢驗的參考值已經統一,方便醫師在體系間看診時生化檢驗報告的判讀。 2. 新增FBICRP醫令,取消FBICR、FBIHSC醫令。 3. 新舊參考值對應如下: 檢驗名稱 原參考值 新參考值 單位 Total Protein 6.7-8.3 6.4-8.3 g/dL Albumin 3.8-5.3 3.5-5.7 g/dL Total protein 6.7-8.3 6.4-8.3 g/dL A/G 1.2-1.9 1.0-2.0   Albumin 3.8-5.3 3.5-5.7 g/dL Urea-N 8-23 7-25 mg/dL Creatinine M: 0.8-1.3 F: 0.7-1.0 M: 0.7-1.3 F: 0.6-1.2 mg/dL Bilirubin-D 0.0-0.4 .03-0.18 mg/dL Bilirubin-T 0.2-1.2 0.3-1.0 mg/dL GOT (AST) 8-38 15-41 U/L GPT (ALT) 4-40 11-40 U/L ALP 104-338 34-104 U/L LDH 106-211 140-271 U/L CPK <150 30-223 U/L Amylase 20-150 29-103 U/L r-GT 9-35 9-64 U/L Lipase <39 11-82 U/L Cholesterol <200 <200 mg/dL Triglyceride <150 <150 mg/dL HDL-cholesterol >40 >40 mg/dL LDL-cholesterol <130 <130 mg/dL Na 136-146 136-146 mmol/L K 3.5-5.0 3.4-4.5 mmol/L Cl 97-110 101-109 mmol/L Ca 8.4-10.2 8.6-10.3 mg/dL P 2.5-4.5 2.5-5.0 mg/dL Mg 1.9-2.5 1.9-2.7 mg/dL Uric Acid 2.4-7.6 M: 4.4-7.6 F: 2.3-6.6 mg/dL Lactate 0.63-2.44 0.5-2.2 mg/dL Pseudocholinesterase 4900-11900 4900-11900 U/L CRP(定量) <0.8 < 1.0 mg/dL Ammonia <70 31-123 μg/dL 4. 若有相關問題,請聯絡檢驗課劉梅秋課長,分機2900。


 
  財團法人彰化基督教醫院 無標題文件
網站瀏覽人數:280428   線上人數:29